NEWYDDION, HYSBYSEBION ayyb

Neges pwysig gan Y Trysorydd

Mae gan ein Trysorydd, Gareth Roberts, broblem.
Mae nifer o daliadau aelodaeth wedi eu derbyn, ond nid oes ganddo syniad pwy ydynt na beth yw eu cyfeiriad.
Dyma restr o'r manylion, fel a gofnodwyd:

Cyfeirnod banc Tâl 2017

BERRY D M £8
CREDIT RECEIVED £15
DAVIES DAVIES IESTYN £15
EVANS D H S94 £15
GARETH JONES £15
HUMPHR LB £15
JONES A NO REF £15
Jones C W £15
JUDITH ANNE MORRIS J MORRIS £15
SIAN GRUFFUDD £15
WILLIAMS&ROB £15
A DAVIES TALIAD YR BLWYDDYN

Os ydych yn adnabod eich hunain, neu'n meddwl eich bod yn adnabod y person a fyddech cystal a chysylltu â Gareth cyn gynted ag sydd modd, os gwelwch yn dda. Diolch.
Hefyd, os oes unrhyw un sydd yn meddwl ei fod wedi talu ond heb dderbyn cerdyn aelodaeth neu gopi o 'Summit' yna dylent gysylltu â'r Trysorydd.

Trysorydd Clwb Mynydda Cymru,
Gareth Everett Roberts,
Cefncoed,
Glynceiriog,
Llangollen, LL20 7BY
cefncoed@btconnect.com
01691 718718


Wardeniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i sicrhau rhagor o wardeniaid gwirfoddol i fod ar gael dros dymor yr haf. Mae rhai aelodau wedi gwirfoddoli'r llynedd - croeso i chi gysylltu a hwy pe byddech eisiau sgwrs am oblygiadau'r gwaith: Elen Huws (01286 882447), Iolo Roberts (01286 678259).

Copaon Cymru***Newyddion

Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU wedi cyrraedd y siopau erbyn hyn, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Gwyddom fod rhai ohonoch yn gwybod am bobl sydd wedi bod yn disgwyl am y cyfle hwn i gael gafael ar gopi felly lledwch y wybodaeth os gwelwch yn dda ei fod ar gael!!
Hefyd: Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


 BWS ARFORDIR LLYN

Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 

Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk


Disgownt i aelodau!
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).
 


PARTNERIAETH AWYR AGORED

Ymwelwch â’r Calendr Addysg Hyfforddiant i weld pa gyrsiau sydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Mwy o gyrsiau a diwrnodau mentora yn cael eu hychwanegu yn wythnosol, edrychwch ar y gwefan am fwy o wybodaeth.
http://www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/coach-education-cy/cyrsiau/

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mentora a CLlC ychwanegol

Marian Lloyd Roberts                                                     
Swyddog addysg hyfforddiant
01690720167 / 07753497453        
Bwthyn Carnedd, Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy, LL240ET    


Clwb Sgio
Mae Menter Iaith Conwy yn hysbysebu clwb sgio ac eirafyrddio - trwy gyfrwng y Gymraeg - sydd yn cyfarfod ar y llethr sgio yn Llandudno.
Os gwyddoch am rhywun fyddai â diddordeb yna gadewch iddynt wybod os gwelwch yn dda, yn arbennig pobl ifanc.


Penderfyniad Cynhadledd ‘Mynyddoedd Pawb’ a gynhaliwyd yng
Ngwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn ar 23ain o Dachwedd, 2013:


“Dymunwn fynegi pryder bod prosesau ar waith sy’n peryglu enwau lleoedd
Cymraeg. Y prosesau y cyfeiriwn atynt yw 1. Anwybyddu enw Cymraeg ar
le, a rhoi enw Saesneg arno. 2. Gosod enw Saesneg ochr yn ochr ag enw
Cymraeg yn ddiangen, gyda’r enw Saesneg yn cael ei ddefnyddio’n gynyddol
mewn cyhoeddiadau ac ar y cyfryngau. 3. Peidio â chynnwys enwau
Cymraeg ar fapiau, gydag enwau Saesneg yn cael eu bathu ar gyfer y
lleoedd. 4. Disodli enwau Cymraeg gwreiddiol trwy ddefnyddio
cyfieithiadau o enwau Saesneg ar y lleoedd.

Yr ydym o’r farn y dylid codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu enwau
lleoedd Cymraeg, a bod gan sefydliadau a chymdeithasau gwirfoddol, yn
lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ran allweddol yn y gorchwyl.
Hefyd, dylai'r ysgolion sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i
werthfawrogi cyfoeth enwau lleoedd Cymraeg fel rhan o'u hetifeddiaeth
genedlaethol.

Credwn y dylai enwau lleoedd ynghyd a'r dreftadaeth a'r hanes sy'n
gysylltiedig â nhw, fod yn rhan annatod o gyrsiau astudiaethau'r
amgylchedd mewn addysg bellach ac addysg uwch, ac o gyrsiau
gweithgareddau awyr agored gan gyrff eraill. Dylid sicrhau bod cyrff
hyfforddi, canolfannau a chlybiau sy’n ymwneud â mynydda a
gweithgareddau awyr agored yn parchu enwau lleoedd Cymraeg.

Gofynnwn i’r cyrff perthnasol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau
Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac
Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (sydd â dyletswydd i ‘‘Warchod a
gwella ….. treftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol’) ynghyd a chyrff
eraill yn y sectorau statudol, cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat, i gymryd
camau priodol i ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg.”

Dylem ddathlu cyfoeth ein henwau lleoedd:

1) i ysgogi parch a diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac i sicrhau a chynyddu'r
defnydd ohoni.
2) cynyddu'r ymdeimlad o hunaniaeth ymysg cymunedau lleol a rhannu
cyfoeth ein treftadaeth ddiwylliannol gydag eraill.
3) gall ennyn diddordeb ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gyfoeth ein
treftadaeth leol ddod a buddion addysgiadol ac economaidd i ardaloedd.


Siop Antur Stiniog
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. 

Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.

Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf


Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.
Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


Siacedi a Siwmperi cnu (fleece) gyda bathodyn Y Clwb

Mae Guto Evans wedi trefnu i gael siacedi a siwmperi cnu (fleece) o amrywiol liwiau a maintioli, gyda bathodyn Clwb Mynydda Cymru yn rhan ohonynt. Dangosodd rhain yng Nghyfarfod Blynyddol Y Clwb, fis Tachwedd.


Siaced ...............Siwmper

Mae'r siaced â zip i'r gwaelod: XS yn 36"; S yn 38"; M yn 40": L yn 42/44"; XL yn 46"; XXL yn 48". lliwiau Coch; Du, Navy a Bottle Green. £16.20 + 3.50 cludiant,
Mae'r micro fleece â Zip 1/4: S yn 36/38"; M yn 38/40; L yn 40/42"; XL yn 42/44"; XXl yn 44/46". lliwiau: Coch; Du a Navy. £16.20 + 3.50 cludiant.
Os oes unrhyw un eisiau archebu rhai cysylltwch hefo … Guto Evans,
Maes yr Helyg, Heol Nant y Ci,
Saron Rhydaman, SA18 3TP
guto.evans@btinternet.com


Rhestr o Gopaon Cymru - ar Wicipedia
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


Llawlyfr Gwyn Gogledd Cymru
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


Wal Ddringo yn Harlech
 
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!


DRINGO
DRINGO DAN DO

Pob nos Wener cynta’r mis bydd rhai o aelodau’r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae’r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534. Mae Arwel Roberts a’r criw dringo hwythau yn dringo dan do bob nos Iau yn ystod y gaeaf ar amrywiaeth o waliau dringo yn y Gogledd Orllewin. Cyfarfod am 7 o’r gloch. I gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio neu am wybodaeth pellach, yna cysylltwch ag Arwel ar 01492 514424 / Arwelgwydr@aol.com
DRINGO YN Y DE

Criw’r De: Mae croeso i aelodau eraill y Clwb ymuno a’r criw dringo (a derbyn hyfforddiant os heb ddringo o’r blaen). Os am wneud, rhowch wybod i Guto Evans (guto.evans@btinternet.com) neu Aled Morgan (amorgan@iqep.co.uk).


Siopau Trespass
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

CYRSIAU
Mae canolfan dringo'r Beacon (Ceunant) yn cynnig llawer o gyrsiau hyfforddi i aelodau o'r cyhoedd yn ogystal a hyfforddwyr (neu dringwyr sydd a'u golwg ar fod yn hyfforddwyr).
Nifer fach ohonynt sy'n Gymry Cymraeg. Gallant gynnal eu cyrsiau hyfforddi i gyd drwy'r gyfrwng y Gymraeg.
Os oes digon o alw medrant gynnal y cyrsiau canlynol i aelodau'r Clwb:
Gwobr Wal Ddringo (CWA) (lleiafrif o 4 i redeg y cwrs)
Gwobr Rhediad Sengl (SPA) (lleiafrif o 4 i redeg y cwrs)
Gwobr Arweinydd Mynydd (ML) (lleiafrif o 6 i redeg y cwrs)

Maent hefyd yn cynnig pob math o gyrsiau i wella sgiliau ar eu wal ddringo, sy'n cynnwys dringwyr profiadol - www.beaconclimbing.com am fwy o wybodaeth.

Os hoffech ragor o wybodaeth:
Berwyn Evans MIC IML
Prif Hyfforddwr, Canolfan Dringo Beacon

Pethau diddorol eraill
Os am wybodaeth am lefydd i aros, siopau offer, parciau cenedlaethol, canolfannau hyfforddi a phethau diddorol eraill yna ewch i'n tudalen o ddolenni allanol.

** NEGES BWYSIG I AELODAU **
Mae'r Clwb yn defnyddio e-bost i yrru gwybodaeth ychwanegol i'r aelodau (e.e. newidiadau i drefniadau teithiau). Er mwyn sicrhau fod eich manylion cywir gennym, wnewch chi plis yrru e-bost yn cynnwys eich henw yn glir, i ymholiadau@clwbmynyddacymru.com.
Ni fydd y manylion yn cael eu rhyddhau y tu allan i'r Clwb. Llawer o ddiolch!

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/04/17