{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Mae rhaglen gyfredol gan y clwb eto - gweler y Rhaglen

Newyddion ayyb.
Bydd llawer ohonoch yn gwybod eisoes am y llyfr gwych gan Dewi Prysor sydd newydd ei gyhoeddi gan Y Lolfa (£19.99), a'r rhai lwcus wedi derbyn copi yn eu hosan 'Dolig. Cawn ei hanes yn dringo 100 o'r copaon uchaf gan roi peth gwybodaeth gefndirol diddorol a rhannu ei brofiad personol o wneud hynny. Mae ynddo luniau arbennig iawn a phob un wedi eu tynnu gan yr awdur ei hun; mae'r llun clawr a welir yn yr atodiad yn rhoi syniad i chi o'r safon. Llyfr rhagorol a fyddai'n ffitio'n daclus ar y silff ochr yn ochr â Chopaon Cymru!  A (heb frolio gormod arnom ein hunain) dwy gyfrol sy'n llawer gwell na'r holl lyfrau Saesneg sydd wedi eu cyhoeddi am fynyddoedd Cymru.HYSBYS: Swyddi gyda'r Urdd

https://www.facebook.com/gwersyllurddglanllyn/posts/5003855792958124


CYFARFOD A CHINIO BLYNYDDOL 2021

Cafwyd cyfarfod cyn ein Cinio Blynyddol yng Ngwesty’r Oakley ym Maentwrog i dderbyn diffribliwr a roddir yn anrheg i’r clwb gan deulu Castell Hen (neu ’Styllen), Parc, ger y Bala er cof am Gareth Pierce. Mae hwn yn fersiwn arbennig iawn, yn fach ac ysgafn, ac wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Y bwriad yw ei gludo ar bob taith, a bydd y clwb ei hun yn prynu ail un yr un fath ar gyfer teithiau yn ne Cymru.

Croesawyd atom Lona Puw, a oedd yn fodryb i Gareth drwy ei gŵr, y diweddar dan Puw, ac Euros a Ffuon, cefnder a chyfnither i Gareth. Byddai Gareth yn blentyn a gŵr ifanc yn treulio ei wyliau’n byw a gweithio yn ‘Styllen a rhannwyd atgofion hoffus iawn o Gareth gan Euros. Ac yntau rhai blynyddoedd yn hŷn, roedd Gareth yn dipyn o arwr iddynt ac yn ddylanwad pwysig arnynt. Er hynny, dywedodd Euros iddo fethu mewn un cyfeiriad; ni lwyddodd i ennyn ynddo ddiddordeb mewn mynyddda!

Roedd yn fraint arbennig hefyd bod Lynwen Pierce, gweddw Gareth, a Luned Pierce ei chwaer yn gallu bod gyda ni. Gobeithio iddynt fwynhau ein cwmni, er gwaethaf yr amgylchiadau anodd.

Estynnwyd croeso i bawb gan ein Cadeirydd, Dwynwen Pennant, a dalodd deyrnged i Gareth fel un o aelodau ffyddlonaf Clwb Mynydda Cymru a chyd-gerddwr hawddgar a chyfaill annwyl a hoffus dros ben.

Diolch hefyd i Tomos Hughes o Wasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru (llun uchod) am drefnu i brynu’r diffriblwyr ac am ddod i Faentwrog a rhoi ei gyngor gwerthfawr ar sut i’w defnyddio a gofalu amdanynt.

Adroddiad gan Eryl Owain

Adroddiad llawn YMA


Parcio Pen y Pas

Rhaid bwcio ymlaen llaw i fedru parcio ym Mhen y Pas.

Dolen: https://bit.ly/3oGcZKk


DAFYDD PRYDDERCH WILLIAMS  08-08-1939 25-07-2021


Dafydd ar gopa Ben Macdhui yn y Cairngorms

Ni fu Mis Gorffennaf 2021 yn un hapus iawn i Glwb Mynydda Cymru, colli Gareth Pierce ac yna daeth y newyddion am farwolaeth Dafydd Prydderch wedi gwaeledd byr – un arall o sylfaenwyr y Clwb. Brodor o Fangor a Penmon Ynys Môn. Bu`n y Brifysgol yn Aberystwyth ac yn gwneud gradd bellach yn Bangor. Tra roedd yn Aberystwyth enillodd raffl, a`r wobr oedd car newydd sbon danlli! A30 rwy’n credu. Cefnogwr mawr i wersylloedd yr Urdd a gallu mynd o Glan-llyn i Llangrannog yn ddidrafferth. Gitarydd da. Bu`n dysgu yn Rhyl a Lerpwl cyn symud i`r Alban, hanner canrif yn ôl, a daeth yn ddirprwy bennaeth Ysgol Lesmahagow. Mynyddwr gwych – bob amser yn ofalus ac yn sicr o`i bethau, beiciwr brwd a chan fod ysgolion yr Alban yn cau ganol Mehefin byddai Bethan a fo yn pacio`r garafán i deithio i`r cyfandir i ddilyn y Tour de France. Wedyn, byddant yn dychwelyd i Gymru i gyfarfod hen gydnabod a mynychu`r Eisteddfod Genedlaethol. Mecanic campus. Darllenwr brwd a hanesydd gwych. Y fo a Bethan wedi crwydro`r byd Awstralia, Seland Newydd, America, Alaska a`r Unol Daleithiau. Wedi ymweld a rhan fwyaf o wledydd Ewrop.

Llwyddwyd i fagu’r plant, Guto a Gwenno, i fod yn Gymry rhugl yn yr Alban a bu`r ddau yn llwyddiannus yn eu harholiad lefel ‘O’ Cymraeg iaith gyntaf. Roedd yn dipyn o fenter yr adeg honno i fynd i`r Alban, gyda’r ffyrdd yn llawer gwaeth a dim S4C.
Roedd yna hen dynnu coes pan roedd y ddau yn dod ar deithiau`r clwb – sef aelodau o`r adran dramor!

Cydymdeimlir yn fawr hefo Bethan, Guto a Gwenno (y ddau yn athrawon yn yr Alban), Linda y ferch yng nghyfraith ac Eira y wyres, heb anghofio ei chwaer y delynores Llio Rydderch.

Alun Roberts


MARWOLAETH GARETH PIERCE

Bu digwyddiad trist iawn ar daith y clwb, ddydd Sadwrn 3ydd o Orffennaf, dros gopaon Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Cymerwyd Gareth Pierce yn wael ac, er gwaethaf ymdrechion arwrol pedwar o’n haelodau oedd efo cymwysterau meddygol a chymorth cyntaf, methwyd a’i adfer a bu farw Gareth ar y mynydd.

Mae teyrnged iddo eisoes wedi ymddangos ar wefan Cymru Fyw y BBC (ac mewn mannau eraill) i’n hatgoffa o gyfraniad sylweddol a chyfoethog Gareth i fywyd cyhoeddus Cymru a’r byd addysg yn arbennig. O ran mynydda, bu’n aelod selog o Glwb Mynydda Cymru ers ei sefydlu yn 1979. Bu hefyd am gyfnod yn ddiweddar yn gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cyngor Mynydda Prydeinig.

Cofiwn ni amdano fel cyfaill annwyl iawn, bob amser yn rhadlon a pharod ei sgwrs ac yn gwmni da a stôr o wybodaeth ddiddorol ganddo. Roedd wedi ymgartrefu yn Llangyndeyrn yn nyffryn Gwendraeth Fach ond, gyda chysylltiadau teuluol agos â Phenllyn ac wedi treulio ei blentyndod yn Nolgellau, roedd wedi edrych ymlaen gyda’r brwdfrydedd heintus oedd mor nodweddiadol ohono at y daith dros y ddwy Aran, Glasgwm, Waun Oer a Chadair Idris.

Estynnwn ein cydymdeimlad â Lynwen, ei briod, a’r teulu oll yn eu profedigaeth.


Amserlenni cyfredol bysus Sherpa'r Wyddfa

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Parcio-ffyrdd-a-theithio/Tocynnau-teithio/Sherpar-Wyddfa.aspx


Arddangosfa Flynyddol Arlein Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor

Cyrraedd y Copa

Yn flynyddol, mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn trefnu arddangosfa ar thema arbennig.
Eleni, unwaith eto, rydym wedi creu arddangosfa ddigidol a fydd yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa eang.
Teitl yr arddangosfa arlein yw ‘Cyrraedd y Copa’ ac mae’n olrhain hanes mynydda yng ngogledd Cymru a hynny drwy gyfrwng deunydd printiedig a llawysgrifau amrywiol o'n casgliadau.

Cliciwch ar y ddolen yma i weld yr Arddangosfa – ‘Cyrraedd y Copa

Rydym yn gobeithio eich bod yn mwynhau derbyn negeseuon achlysurol oddi wrth yr Archifdy.
Cofiwch, gellwch dynnu'ch enw oddi ar ein rhestr bostio unrhyw adeg drwy gysylltu á ni'n uniongyrchol ar ebost.


Map o Gwm Idwal, sy'n nodi nifer o enwau hyfryd sydd yn anghyfarwydd i lawer, a cherdd wych gan Tudur Dylan sy'n crynhoi ein meddyliau a'n dyheadau yn ystod y cloi yma.

Cliciwch arno i'w chwyddo

Rhwng Penrhos a Phenchwintan (Tudur Dylan Jones)

Barddas, Mehefin 2011

Rhwng Penrhos a Phenchwintan un hwyr o Fai,
rhwng heddiw a fory, a rhwng dwy res o dai,

mae’r car yn aros... i’r llygaid gael troi
tua’r mynyddoedd, ac i’r enaid ffoi

heibio i stori a miri Coed Mawr,
heibio i eiliad a munud ac awr,

aros i gerdded y llwybrau maith,
a dringo, heb gerdded na dringo chwaith,

dyheu am gael bod ar lan Ffynnon y Gwas,
neu nôl gyda’r wawr wrth y llyn yng Nghwm Glas,

neu ddilyn yr afon yn y Ceunant bach
mewn bwlch rhwng dau fynydd yr awyr iach.

Rhwng dwy res o dai mae’r alwad yn dod
i’r lle nad yw dyn nac amser yn bod,

ac fe ddwed yr enaid yn dawel, ‘Pam lai,’
rhwng Penrhos a Phenchwintan un hwyr o Fai.


GWYBODAETH BYW AR Y WE O GOPA'R WYDDFA

Gallwch gael gafael ar adroddiadau tywydd ayyb o gopa'r Wyddfa a llun gwegamera (yr Wyddfa o Dinorwig) drwy ddilyn y ddolen HON i wefan WyddfaFyw.


CLWB MYNYDDA CYMRU YN EISTEDDFOD SIR CONWY 2019
Ym mis Awst 1979 daeth criw at ei gilydd yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon i sefydlu Clwb Mynydda Cymru. Bu aelodau'r Clwb yn dathlu penblwydd y Clwb yn 40 yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst

Presenoldeb ar y maes - gweler yr adroddiad gyda lluniau

Taith i Ddathlu’r Deugaindydd Sadwrn, 3 Awst.  Gweler yr adroddiad

Cyfarfod yn y Babell Lêndydd Llun, 5 Awst. Cyfarfod arbennig am 2.15 i ddathlu pen-blwydd y clwb. Bu Gerallt Pennant yn holi Dei Tomos, Gwen Aaron, Jeremy Trumper, Gareth Pierce a Morfudd Thomas am eu profiadau o fynydda. Lluniau YMA
A gellir gweld rhan o'r rhaglen ar S4C YMA.

Taith Eisteddfod y Clwb
dydd Iau, 8 Awst.  Gweler yr adroddiad gyda lluniau

Lansio ap TRO yn yr Eisteddfod
dydd Gwener, 9 Awst.

Darlith goffa Llew Gwent
dydd Gwener, 9 Awst

Cystadleuaeth adnabod y mynyddoedd: Llongyfarchiadau i’r canlynol:

 1. Dylan Griffiths
 2. Gerallt Pennant
 3. Meleri Jones
 4. Rhodri ap Gwyn
 5. Rhodri Dwyfor
 6. Luc Evans
 7. Telor Owain Jones
 8. Dafydd Piercy
 9. Rhun Edwards
 10. Dwynwen Pennant
 11. Idris Lloyd Jones
 12. Sian Williams
 13. Morfudd Thomas
 14. Eryl Owain
 15. Nia Williams
 16. Anet Thomas

Os am geisio adnabod y mynyddoedd mynnwch olwg YMA
A'r atebion cywir YMA

Cafwyd sylw hefyd ar wefan Cymru Fyw


PANEL POLISIAU/YMATEB

Mae'r clwb yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau am ymateb i amrywiol gyhoeddiadau, ymgynghoriadau, dogfennau ac ati yn ymwneud â mynydda a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae'n bwysig bod llais y clwb a, thrwy hynny, llais mynyddwyr o Gymry i'w glywed. Penderfyniad y Cyf Cyff oedd sefydlu panel neu bwyllgor ad-hoc fyddai'n cyfarfod (neu'n trafod ar y wê) yn achlysurol yn ôl yr angen i ystyried y materion hyn. Os oes gennych ddiddordeb ac yn barod i gynnig eich hun, yna cysylltwch â Iolo  (07854 656351 / ioloroberts289@btinternet.com).


LLWYBYR LLECHI - BBC

https://www.facebook.com/Newyddion9/videos/376344442820714/


CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae nifer o aelodau wedi mynegi diddordeb mewn cwrs cymorth cyntaf, rhai ohonynt eisiau diweddaru eu cymwyster presennol. Byddai'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio tuag at gymwyster arwain mynydd ond byddai'n fuddiol i bawb fyddai eisiau gwella eu hymateb i sefyllfa annisgwyl. Mae Raymond Griffiths yn barod i gyd-lynnu ar ran y clwb ac i drafod efo'r Bartneriaeth Awyr Agored. Byddai'r Barneriaeth yn barod i drefnu cwrs cyfrwng Cymraeg yn y gogledd orllewin. Pe byddai galw o rannau eraill o Gymru, byddai'r clwb yn ceisio trefnu ar eu cyfer hwy hefyd. Croeso i chi sôn wrth eraill, nad ydynt yn aelodau.

Os oes gennych ddiddordeb, neu angen mwy o wybodaeth, a wnewch chi gysylltu â Raymond, os gwelwch yn dda. Byddai'r cwrs dros ddeuddydd, a hoffai Raymond gael gwybod a fyddai'n well gennych gwrs dros y Sul neu yn ystod yr wythnos. 

Cysylltwch ag ef:  rbryngolau@aol.com; 01348 891688 / 07967 259722.


'AP' CLWB MYNYDDA CYMRU
Sefydlwyd ‘AP’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a llech/padiau (Apple ag Android).
Mae’r ‘AP’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd i/w ddefnyddio i ddarllen y rhaglen gweithgareddau, hanesion, newyddion, ymaelodi ayyb.

Ewch i Cysylltu am gyfarwyddid ar sut i osod yr AP ar eich teclyn.


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ewch i'w GWEFAN


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!