HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Craig Cerrig Gleisiad a Fan Frynych 21 Tachwedd


Ar fore digon diflas o ran y glaw ar gwynt dyma saith o aelodau dewr criw y De am fentro mireinio eu sgiliau mynydda mewn amodau digon heriol dan draed.

Gan barcio wrth ochr yr A470 dyma ddechrau ein taith trwy ddringo fewn i Warchodfa wedi ei leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mewn ardal a elwir Fforest Fawr – ardal a gafodd yr enw nid yn gymaint am ei bod yn goedwig ond i nodi’r ffaith iddi fod, yn y gorffennol pell, yn dir hela.

Wrth i’r criw gerdded fewn i fasn Craig cerrig Gleisiad a dilyn cwrs yr afon daethom at silff o dir gwastad lle ceir, ar un adeg aneddiad o oes yr Haearn. Mae’r amffitheatr atmosfferig yma yn hafan i gyfoeth o fywyd gwyllt. Nodwyd tua 80 o wahanol adar ymysg planhigion arctig-alpaidd a nifer o blanhigion eraill. Gan ddringo y llwybr gymharol serth dyma gyrraedd y tir agored yn nannedd y gwynt a chyrraedd copa Fan Frynych.(629 m).

Dyma droi tua’r Gorllewin gan ddilyn llwybr nes gostwng lawr i hen lôn rufeinig sef Sarn Helen. Mae’r lôn yma i’w gweld ar ei orau wrth ymestyn o Heol Senni hyd at Ystradfellte. Wedi crwydro ar hyd sarn Helen am tua milltir dyma gyrraedd hen bont blaen Cwm Du yn nghysgod clogwyni Craig Cwm Du. Amser i gael paned cyn teithio ymlaen ar hyd y lôn nes cyrraedd ardal Bryn Melyn.

Yn hytrach na chario ymlaen nes cyrraedd y gronfa ddŵr, penderfynwyd troi i’r dwyrain, o achos y tywydd, gan ddefnyddio map a chwmpawd i gyrraedd copa digon di-nôd Fan Dringarth (617 m). Gan ddilyn llwybr digon llydan, ond mwdlyd, dyma gerdded am thua dwy filltir dros Cefn perfedd gyda Craig Cwm du i’r chwith ohonom. Cyn hir, dyma gyrraedd ffens ac ucheldir Craig Cerrig Gleisiad unwaith eto.

Lawr a ni gan ddilyn yr arwyddbyst drwy y warchodfa unwailth yn rhagor a chyrraedd y ceir yn ddiogel. Braf oedd cyrraedd wedi cerdded tua 11 milltir ac yn wlyb at ein crwyn ond wedi mwynhau pob eiliad o’r daith serch y tywydd,

Diolch am y cwmni difyr ac arweiniad a threfniadau Guto.

Adroddiad gan Dewi.

Lluniau gan Dewi ar FLICKR